Nå skaper vi det nye Barentssekretariatet

Over nyttår lanserer vi våre nye søkeordninger! Om du har et godt samarbeidsprosjekt med en partner nord i Finland eller Sverige, bør du være klar til å sende oss en søknad.

Published 16. november 2023

I nær fremtid vil du derfor også oppleve en del endringer på barents.no og i vår søkeportal.

  • Barentssekretariatet får fra nyttår en ny støtteordning
  • Der vil det være mulig for nordnorske aktører å støtte til samarbeidsprosjekter med partnere i Nord-Finland, Nord-Sverige, Grønland, Færøyene og det arktiske USA og Canada.
  • Fra 15. november tar vi ikke lenger i mot søknader i vår gamle støtteordning
  • Det blir igjen mulig å sende oss en søknad etter nyttår når vår nye ordning er på plass
  • Følg vårt nyhetsbrev eller vår Facebookside for å være helt oppdatert når dette blir mulig

Hva er nytt fra 2024?

Som kjent får Barentssekretariatet fra nyttår en del nye oppgaver. Vårt nye hovedmål er at vi skal bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Dette skal vi gjøre gjennom å legge til rette for, og støtte samarbeidsprosjekter nordnorske aktører ønsker å gjennomføre med samarbeidspartnere, hovedsakelig i det nordlige Sverige og Finland.

Dersom dere finner et godt prosjekt som kan gjennomføres med partnere fra de øvrige nordlige delene av Norden (Færøyene, Grønland, Island), og/eller i arktisk Canada eller USA, er dette også prosjekter vi kan vurdere, om disse også bidrar til hovedmålet om samfunnsutvikling.

Å legge til rette for urfolkssamarbeid vil også være en viktig del av vårt nye oppdrag. Her gjelder også hovedregelen at søkeren skal være fra Nord-Norge og ha med seg en utenlandsk partner. I tillegg vil det også være mulig å ha med samarbeidspartnere fra de sørsamiske områdene i Norge.

Gjennom 30 år har vårt mål vært å fremme norsk-russisk samarbeid for å skape gjensidig forståelse og tillit over grensen. Dette endrer vi nå, men vi holder fortsatt en åpning for å støtte samarbeidsprosjekter med uavhengige russiske aktører.  

Når kan vi søke?

Ny søkeordning er klar like over nyttår. Dette innebærer at hvis du finner et godt prosjekt du vil gjennomføre sammen med svenske og finske aktører i nord, kan det hende at dette kan få økonomisk støtte fra Barentssekretariatet. Dette kan være for eksempel prosjekter innen kultur, idrett, utdanning og næringsliv, som bidrar til å skape bedre samfunn i nord.

Ungdom vil fortsatt være en prioritert målgruppe for våre prosjekter, og vi jobber også med å spisse et eget søkeprogram rettet mot ungdom.

– Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, ble det meste av samarbeidet med Russland stanset, og vi har måtte orientere oss på nytt. Endringen vi nå gjennomfører er den største i Barentssekretariatets historie, og derfor har dette tatt noe tid. Vi jobber på spreng for å få på plass vår nye søknadsordning, og skal ha den klar tidlig på nyåret, sier konstituert daglig leder Marit Egholm Jacobsen.

De nye kriteriene for søknader vil komme i en forskrift som nå er ute på høring fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Les mer om muligheten for å komme med høringsuttalelse og les forskriften slik den er foreslått her.

Søknadsportalen stenges ut året

Ettersom Barentssekretariatets støtteordninger legges om fra nyttår, vil det nå blir en periode hvor det ikke vil være mulig å sende inn prosjektsøknader. Fra 15. november stenger vi muligheten til å søke støtte innenfor vårt gamle regelverk.

Vi skal ha på plass vår nye søkeordning tidligst mulig på nyåret. Vi er nå i gang med en stor prosess for å tilpasse organisasjonen vårt nye mandat. Dette vil vi gjøre kjent her på vår nettside og vi vil arrangere informasjonsmøter både digitalt og rundt omkring i Nord-Norge.  Den beste måten å få dette med seg på er å følge vårt nyhetsbrev eller vår Facebook-side.

– Når vi har alle de formelle rammene på plass, er vår ambisjon å være klar med nye søknadsskjemaer for våre støtteordninger så raskt som mulig. Da vil det være mulig å søke om støtte til gode samarbeidsprosjekter med aktører nord i Finland og Sverige. Har du et godt prosjekt som kan bidra til utvikling i ditt nordnorske lokalsamfunn, er det bare å være klar til å sende en søknad da, sier Jacobsen.

Vi jobber også med å forbedre våre nettsider Barents.no, for å gjøre det lettere for nye søkere å finne informasjon om vår nye støtteordning. Disse endringene blir publisert samtidig som vi lanserer våre nye søknadsskjemaer.