Retningslinjer og vilkår BarentsKult

Published 20. mai 2022

Formål

Ordningen skal fremme og finansiere samarbeidsprosjekter innenfor feltet kunst og kultur, i hovedsak med deltakere fra den norske, svenske og finske delen av Barentsregionen og hele Sápmi. Ordningen omfatter også samarbeidsprosjekter med uavhengige russiske aktører i Barentsregionen. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Geografisk virkeområde

Tilskuddsordningen dekker Nordland, Troms og Finnmark fylker, og det sørsamiske området. Videre inngår den svenske og finske delen av Barentsregionen. Prosjekter med samarbeidspartnere fra det øvrige nordlige Norden (Færøyene, Grønland, Island) og/eller i arktisk Canada eller USA kan også vurderes, forutsatt at disse bidrar til å fremme formålet. Det samme gjelder prosjekter med uavhengige russiske aktører i Barentsregionen.

Hvem kan søke om tilskudd?

Søker må være en profesjonell nordnorsk kunst- eller kulturaktør. Søker må bo og virke i Nord-Norge og kan være en privat eller offentlig nordnorsk institusjon, bedrift, stiftelse eller organisasjon som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Hvem kan få dekket kostnader?

Midlene kan dekke kostnader knyttet til nordnorsk deltakelse/nordnorske partnere i prosjektene. Det er også mulig å få dekket kostnader knyttet til deltakelse/partnere fra Sør-Sapmi.

I særlige tilfeller kan det søkes om å dekke kostnader knyttet til norske deltakere/partnere fra andre steder i landet og/eller uavhengig(e) russiske partner(e).

Midlene kan ikke dekke kostnader forbundet med andre lands deltakere/partnere.

Hvor stor del av prosjektkostnadene kan omsøkes

BarentsKult kan dekke inntil 70 % av kostnadene i prosjektet. De resterende 30 % av kostnadene kan være egenandel eller dekkes av andre finansieringskilder.

Prosjektmidlene kan kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere prosjektet og formålet med ordningen.

Flerårig støtte

Det gis i utgangspunktet støtte for 1 år av gangen. BarentsKult kan gi støtte i inntil 3 år til samme prosjekt. Det kan søkes om 3-årig prosjektstøtte. Søkere som får innvilget 3-årig støtte må fortsatt sende inn årlig søknad og rapport for å utløse bevilgningene.

Formelle krav til søknaden

Søknaden skal sendes inn gjennom søknadsportalen på barents.no. Søknaden må være innsendt før hovedaktiviteten i prosjektet er påbegynt.Søknaden skal være på norsk eller engelsk.

Søknadsfrister

Følgende søknadsfrister er gjeldende for BarentsKult: 1. februar (1. april i 2024) og 1. september.

Tildelingskriterier

Midler blir tildelt etter en helhetlig vurdering av søknadene, der det blir sett på om prosjektene som søkes støttet fører til mer/bedre samarbeid mellom norske, finske og/eller svenske aktører i nord, evt. også med aktører fra andre regioner i Arktis. Videre er det viktig at prosjektinnholdet bidrar til samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Følgende kriterier skal oppfylles:

- prosjektet gir god effekt/nytteverdi i Nord-Norge og/eller i samiske områder i Norge

- partnerne har god gjennomføringsevne

- partnerne har bærekraftig økonomi og et realistisk budsjett for prosjektet

Følgende kriterier vektlegges:

- prosjektet har god kunst- og kulturfaglig kvalitet og er nyskapende

- prosjektet er realistisk og gjennomførbart, bidrar til nytenkning, har stor overføringsverdi og er godt forankret i aktuelle søkerorganisasjoner

- prosjektet ligger innenfor rammene av Barentssekretariatets strategier og satsingsområder

- prosjektet er i tråd med regionale strategier

- prosjektet bidrar til økt kompetanse

- prosjektet har et godt samarbeidsinnhold, er fremtidsrettet og har virkning ut over prosjektperioden

Hvilken type tiltak støttes ikke

a) humanitær bistand

b) forskning

c) markedsføringsprosjekter

d) fysiske investeringer

e) ordinære driftsutgifter

f) etablering av virksomhet

g) utgivelse av bøker, publikasjoner og produksjon av informasjonsmateriell

h) profesjonell film- og lydproduksjon

i) dekning av underskudd

j) egenkapital/finansiering av eierskap

k) prosjekter som i hovedsak realiseres / gjennomføres utenfor norsk, finsk og svensk del av Barentsregionen.  

Retningslinjene og vilkårene er basert på bestemmelsene gitt i Forskrift om tilskuddsordning forvaltet av Barentssekretariatet IKS.