Reindriftshistorien i grenseområdet Norge- Russland

Søker
Varanger Reinsamelag
Finnmark
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Workshopen skal gjennomgå det historiske materiale som foreligger vedrørende Varangersamenes reinbeiting i finsk og russisk område fra begynnelsen av 1700-tallet frem til 1917. Målet er å tegne et så omforent kart som mulig med hensyn til Varangerfjellsamenes vinterbeiteareal.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
18