Energibruk i Russland datautveksling og analyse

Søker
Høgskolen i Narvik
Nordland
Samarbeidspartner
Teplo Severa
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
175 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Høgskolen i Narvik, Noresco AS, GK Norge AS og Teplo Severa har til hensikt å finne, videreutvikle og introdusere et egnet verktøy for automatisk innhenting og bearbeiding av energidata. Hensikten er å skape en forståelse for energibruksmønster og effekten av energitiltak i boliger i Murmansk. Slike data er lite tilgjengelig i dag grunnet manglende bruk av eksisterende teknologi og forståelse av viktigheten av dette i Russland. Dette arbeidet vil også være grunnlag som på sikt vil tilrettelegge til å øke samarbeidet mellom Norsk og Russisk næringsliv innen energisektoren, og kan potensielt resultere i betydelig aktivitet på området.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8