Prosjekt samekvinner og selvbestemmelse 2010 - 2011

Søker
Sami Nisson Forum
Finnmark
Samarbeidspartner
Sami Nisson Forum avd Kolahalvøya
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Sami Nisson Forums (Samisk kvinneforums) årsmøteseminar 15. - 17. oktober 2010 i Stockholm har som tema samekvinners rettigheter og selvbestemmelse, og vil ta for seg dette i et urfolksperspektiv, både på kollektivt og individuelt plan. Målet er økt kunnskap om og status for urfolkskvinner og selvbestemmelse. SNF forbereder også til å kunne delta på verdenskongressen Women’s Worlds i Canada i juli 2011, med samme tema, i samarbeid med andre urfolkskvinner.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
28