KOLT RIDDU

Søker
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Samarbeidspartner
Riddu Riddus kontor i Moskva
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

13. - 25. juli 2010 ønsker Riddu Riddu festivalen å invitere 20 profesjonelle kunstnere, med ulik urfolksbakgrunn og ulik kunstnerisk sjanger, til kunstutveksling under temaet ”klimaendringer gjennom urfolksøyne”. Målgruppen for dette prosjektet er deltakere fra Sápmi, Russland, Canada, Grønland, Brasil og Guatemala. Målsetningen med prosjektet er å belyse klimautfordringer fra urfolksøyne gjennom kunst og kultur, samt skape en internasjonal møteplass for profesjonelle kunstnere med ulik urfolksbakgrunn og fra ulike kunstnerisk sjanger for å bygge nettverk, dele kunnskap og tradisjoner, styrke identitet og samhold urfolk i mellom.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20