Utlysning: Barentsstipendet for kunst og kultur 2021

Annet hvert år tildeler Barentsrådet 10.000 Euro til en kunstner eller institusjon som skaper grenseoverskridende samarbeid.
Barentsstipendet 2019

Disse kulturaktørene mottok barentsstipendet høsten 2019. Nå lyses en ny runde ut. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Barentsstipendet skal fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i regionen, som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid. Frist for å søke om stipendet er 7. april. 

Barentsstipendet for kunst og kultur 2021

Målet for Barentssamarbeidet er å fremme stabilitet, velferd og bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Kultursamarbeidet søker å fremme gode samarbeidsprosjekter på tvers av grensene i nord gjennom å utvikle felles kunst- og kulturprosjekter og utveksle kunnskap. 
 
Joint Working Group of Culture (JWGC), barentssamarbeidets arbeidsgruppe for kultur, skal fremme kunst- og kultursamarbeid i Barentsregionen blant annet gjennom å skape møteplasser for utveksling og dialog. Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for praktisk kultursamarbeid over grensene og oppmuntre til innovativ utvikling av det regionale kunst- og kulturfeltet i Barents.

JWGC utlyser i samarbeid med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) fire stipender á € 10 000 innenfor området kunst og kultur. Stipendene skal gå til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene. 
Barentsstipendet er finansiert av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Det norske kulturdepartement og Det norske utenriksdepartement.

Formål
Barentsstipendets formål er å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Barentsstipendet skal fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i regionen. Det er også et ønske å trekke frem og anerkjenne kunstnere og kulturaktører som over tid og gjennom gode prosjekter synliggjør samarbeidet i Barentsregionen.  

Prosess og kriterier
Stipendet tildeles profesjonelle kunstnere og kunstneriske organisasjoner i Barentsregionen. Stipendene tildeles annet hvert år, og er på € 10 000.

De fire medlemslandene i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland og Russland) nominerer én kandidat fra sin nasjon, ut fra innkomne søknader. I Norge er det faglig råd for BarentsKult som innstiller den norske kandidaten. Formell fordeling av Barentsstipendet gjøres av JWGC.

Formelt krav til norsk søker: Må bo og arbeide i Nord-Norge.

Søknad skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av prosjektet som planlegges gjennomført med stipendmidlene 
  • Presentasjon av søker (enkeltkunstnere skal også legge ved CV)
  • Beskrivelse av kunstnerisk praksis og erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i Barentsregionen 

Søknadsfrist: 07.04.2021 

Søknad sendes til: Barentssekretariatet, e-post: info@barents.no.

Merk søknaden «Barentsstipend».

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kirsti Riesto, Troms og Finnmark fylkeskommune, kirsti.riesto@tffk.no,  tlf: 415 46 644
Anne Mette Sætra, Troms og Finnmark fylkeskommune, anne.mette.satra@tffk.no, tlf: 918 33 914
Astrid Stensønes Arnøy, Nordland fylkeskommune, astarn@nfk.no, tlf: 991 51 872