Løfter grenseregionen

Sør-Varanger Utvikling og Barentssekretariatet går sammen for å få mer aktivitet mellom Nikel og Kirkenes.
Avtale

Sekretariatsleder lars Georg Fordal og daglig leder Kenneth Stålsett signerte samarbeidsavtale på Storskog denne uken.

­­En kort seremoni ved innkjøringen til grenseovergangen på Storskog markerte starten på et tettere samarbeid mellom SVU og Barentssekretariatet for å skape aktivitet i to grensebyer i en omstillingsfase.

Basert på artikkel i Sør-Varanger Avis.

- Dette handler først og fremst om samskaping – at vi går sammen med et mål om å skape nye muligheter i grenseområdet. Vi ønsker å gjøre nærområdet mer interessant å bo i. Da må vi tenke nytt og involvere ungdom, samt relevante fagmiljø og samarbeidspartnere. Målet er å skape arbeidsplasser og gjennomføre omstilling, sier daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett.

Langsiktig samarbeid

Sekretariatsleder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet sier dette skal være et langsiktig samarbeid. 

- I tillegg ønsker vi å involvere utviklingsselskapet Den andre skole i Nikel og se på hvordan vi i større grad kan bruke grensa som en ressurs sammen med Nikel, men også med andre grenseregioner. Haparanda (Sverige) og Torneo (Finland) har nærmest vokst sammen til én by, mens Lappenranta i Finland og russiske Viborg, Helsinki-Tallin og Malmø-København er andre områder vi kan og bør låne erfaringer fra, sier han. 
Barentssekretariatet og Sør-Varanger Utvikling mener grensa i større grad kan bli en ressurs, og de ønsker at Sør-Varanger og Nikel skal finne ut hvordan det kan skje. 

- I dette ligger det helt klart et ønske om bærekraftig verdiskapning og å bidra til ytterligere folk-til-folk samarbeid, sier Fordal og Stålsett.
Ser lenger enn koronapandemien

De to samarbeidspartnerne ønsker å se på mulighetene som kommer etter at koronapandemien har gitt seg. 

- Vi ser at det snart kommer elektroniske visum. I praksis vil det åpne grensa for det meste av kommersiell aktivitet og trafikk. Da blir regelmessig og lett tilgjengelig kollektivtransport på tvers av grensa et logisk neste skritt. Det kan for eksempel skje i form av en fast elbuss i rute mellom Kirkenes, Nikel og Zapoljarnyj, sier Fordal.

- Flere parter er interesserte i å få dette til, men det er litt tidlig å si noe mer konkret.  Et fast transporttilbud til alle skaper mer handel og næring. Se på IKEA og Haparanda. Vi ser ikke for oss IKEA, men det er jo rett og slett oppsiktsvekkende at det ikke er mer handel eller andre tilbud nærmere grensestasjonene både på norsk og russisk side, legger Stålsett til.

Kan bli «grenseeksperter»

Barentssekretariatet og Sør-Varanger Utvikling mener alt ligger til rette for at befolkninga i det norsk-russiske grenseområdet kan bli «grenseeksperter». Det er behov for sikre løsninger for samkvemmet i over grensa. 

- Alt ligger til rette for å utvikle disse løsningene akkurat her – og få dem til å fungere i praksis. Dette er noe alle Schengenland har et behov for, og som det finnes store EU-budsjett og kompetansemiljøer for i Europa. Vi bør utnytte mulighetene det gir å bo i et grenseområde systematisk og målretta. Initiativene må starte lokalt, og det håper skal skje etter hvert. Avtalen er  et skritt i retning for å binde Kirkenes og Nikel nærmere sammen og åpne opp for nye muligheter, sier Fordal.

Avtalen skal vøre et viktig steg for følge opp regjeringas nordområdemelding, Ungdommens Nordområdemelding og Norman-utvalgets demografiutredning. 

- I praksis betyr det at vi går sammen for å svare på funnene og føringene fra dokumentene. Slik vil vi bidra til at det skapes arbeidsplasser, bolyst og positivitet i grenseområdet. I tillegg er det en direkteoppfølging av samarbeidsavtalen til kommunene Sør-Varanger kommune og Petsjenga, der man rett før pandemien ble enige om å satse mer på næringssamarbeid framover, avslutter Stålsett.