Annerledesåret 2020

Årsmeldinga til Barentssekretariet forteller om et år med redusert aktivitet som følge av koronatiltakene, men likefullt et år der vi så nye spennende løsninger for samarbeid.
Forside

(Forsideill: Jonas Sjøkvist Karlsbakk

­­Det er utvilsomt at pandemien har bidratt til et stort tilbakesteg for aktiviteten i barentssamarbeidet. Mange planlagte prosjekter måtte avlyses, men med digitalt hjelpemidler ble mange også gjennomført. For noen prosjekter ble digitale løsninger også en mulighet til å tenke helt nytt rundt samarbeidet.

Last ned årsmeldingen 2020

 

Samarbeid over stengte grenser
2020 ble alt annet enn et normalår. Koronaviruset var i starten noe fjernt og uvirkelig, og håpet var at dette ikke ville ramme oss her i Barentsregionen. Den 12. mars endret hverdagen seg fullstendig. Plutselig var grensen mellom Norge og  Russland stengt for normal trafikk. Kroken var satt på døra for selve grunnlaget for Barentssekretariatets eksistens: møter mellom nordmenn og russere i nordområdene.

Barentssekretariatet så tidlig at vi måtte gjøre grep for at pandemien ikke skulle føre til full stopp i all kontakt. Innkjøp av kamerautstyr og leie av videoprodusenter ble kostnader vi nå aksepterte å støtte. Til tross for at mange var raske til å omstille prosjektene sine, ble det en stor nedgang i gjennomførte prosjekter i 2020. Av 126 prosjekter som fikk tildelt midler, var det bare 86 som klarte å fullføre planene. Av disse 86 hadde en betydelig andel oppstart før 12. mars. Da regnskapet skulle gjøres opp ved årsslutt var det like under 10 millioner kroner som var blitt utbetalt, av totalt 25 millioner kroner som er tilgjengelig til prosjektsamarbeid. Det er utvilsomt at pandemien har bidratt til et stort tilbakesteg for aktiviteten i barentssamarbeidet.

Heldigvis er barentssamarbeidet og norsk-russiske relasjoner meget robust. En pandemi er bare nok et hinder vi må krype over for å opprettholde vårt gode naboskap. Med digitale tilpasninger kunne mange gjennomføre sine prosjekter. Istedenfor teaterscener og konferanserom, ble digitale videomøter samarbeidsarenaen. For noen prosjekter ble den digitale løsningen også en ny og spennende vending for samarbeidet. Digital kunst på tvers av grenser, dansetreff i digitale møterom og muligheter for å nå ut til et langt større publikum for aktiviteten.

På høsten fikk By og Regionforskningsinstituttet (NIBR) oppdraget med å evaluere barentssamarbeidet de siste 10 år. I en tid der pandemien stoppet mye, var dette oppløftende lesning. Rapporten konkluderte blant annet med at prosjektsamarbeidet i Barentsregionen har blitt både tettere og mer tillitsfullt, til tross for politiske spenninger internasjonalt. Et annet positivt innspilll fra evalueringen er at den dominerende retningen for kunnskapsoverføring har snudd fra tidligere. Nå går mest av kunnskapsflyten i prosjektene fra Russland til Norge. Slike konkrete tilbakemeldinger er avgjørende for å heve forståelsen av hvor viktig jobben til utallige prosjektdeltakere er. Samtidig må vi ta til oss innspill om forbedringer, for å sikre at barentssamarbeidet fornyer seg og aldri går ut på dato.

Til tross for pandemien, planlegges det fortsatt samarbeid i stor skala. Det siste året har trolig endret våre reisemønstre for alltid, der nettmøter med mennesker fra alle verdens kroker er blitt hverdagslig. Dette vil påvirke prosjektgjennomføringer også i fremtiden. Når normalen en dag er tilbake, vil erfaringene fra det siste året ha styrket vår evne til å utvikle enda bedre prosjekter. Vi ser fram til at grensene åpner igjen, at gode ideer skal realiseres i samarbeid og at nabofolk igjen skal møte hverandre.

Hilsen

Lars Georg Fordal
Sekretariatsleder

Se også årsmeldingen for 2019: