Åpner for digitale BarentsKult-prosjekter

I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for samarbeid mellom norske og russiske kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen.
Dark Ecology

Bilde fra BarentsKult-prosjektet Dark Ecology i 2015. (Foto: Michael Miller)

I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for fortløpende behandling av søknader som gjelder samarbeid mellom profesjonelle norske og russiske kunstnere og kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen.­­

Gå til søkeportal

Midlertidig ordning for finansiering av mindre BarentsKult-prosjekter 

Innledning
Koronasituasjonen medfører at den norsk-russiske grensen er midlertidig stengt for normal ferdsel, og det er derfor ikke mulig å gjennomføre ordinære prosjekter. I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for fortløpende behandling av søknader som gjelder samarbeid mellom profesjonelle norske og russiske kunstnere og kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen. 

Tiltak som kan finansieres
BarentsKult åpner for å midlertidig dekke kostnader i samarbeidsprosjekter som gjennomføres ved hjelp av digitale løsninger. Eksempelvis kan det søkes om støtte til:

 • Kostnader knyttet til planlegging av nye samarbeidsprosjekter innenfor rammene av BarentsKult
 • Reisekostnader innad i Russland og Norge som er knyttet opp mot prosjektet som søkes støttet
 • Tolke- og oversettelsesutgifter knyttet til prosjektet som søkes støttet
 • Tekniske kostnader
 • Nye former for publikumsdeltakelse
 • Utvikling av nye visningsplattformer
 • Formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen 

Vilkår for finansiering
I all hovedsak er de ordinære retningslinjene og vilkårene for prosjektfinansiering fra BarentsKult gjeldende. Disse kan lastes ned på barent.no.
Det fremste vilkåret er at tiltaket er et samarbeid mellom en norsk og en russisk partner som har tilhold i Barentsregionen. I BarentsKult inkluderes Leningrad oblast som virkeområde. 
Følgende vilkår fremheves: 

 • Søknaden skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. 
 • Søknaden skal fylles ut via vår søknadsportal som du finner på barents.no. 
 • BarentsKult kan dekke inntil 70 % av de totale kostnadene i prosjektet.
 • Det kan søkes om maks 50 000 kr fra BarentsKult


Tiltak som ikke finansieres 
Investeringer vil ikke støttes med mindre dette utgjør under 20% av den totale søknadssummen

 • Ordinære driftsutgifter 
 • Utgifter til dekking av kostnader i forbindelse med deltagelse fra Finland, Sverige eller andre nasjoner dekkes ikke
 • Utgifter til markedsføring av varer eller tjenester
 • Ordinært forskningsarbeid
 • Idrettsarrangementer
 • Norske gjestespill, utstillinger eller turneer uten russisk medvirkning
 • Filmproduksjon (inkludert forprosjektering)

Krav til søknad
Budsjettet i søknadsskjemaet er ikke tilpasset den midlertidige ordningen, og det er derfor enklest om det legges ved et separat budsjett for prosjektet. 

Saksbehandling
Søknader kan sendes inn når som helst og behandles fortløpende. Det kan forventes svar på søknader i løpet av 2 uker.

­­