Utlysning: Barentsstipend innen kunst og kultur

Fire stipender på € 10 000 utlyses innenfor området kunst og kultur for utøvere i Barentsregionen.

JWGC utlyser i samarbeid med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) fire stipender á € 10 000 innenfor området kunst og kultur. Stipendene skal gå til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene. ­­

BARENTSSTIPEND INNEN KUNST OG KULTUR
Målet for Barentssamarbeidet er å fremme stabilitet, velferd og bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Kultursamarbeidet søker å fremme gode samarbeidsprosjekter på tvers av grensene i nord gjennom å utvikle felles kunst- og kulturprosjekter og utveksle kunnskap.  

Joint Working Group of Culture (JWGC), barentssamarbeidets arbeidsgruppe for kultur, skal fremme kunst- og kultursamarbeid i Barentsregionen blant annet gjennom å skape møteplasser for utveksling og dialog. Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for praktisk kultursamarbeid over grensene og oppmuntre til innovativ utvikling av det regionale kunst- og kulturfeltet i Barents.

JWGC utlyser i samarbeid med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) fire stipender á € 10 000 innenfor området kunst og kultur. Stipendene skal gå til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene. 

Barentsstipendet er finansiert av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Det norske kulturdepartement og Det norske utenriksdepartement.

Formål
Barentsstipendets formål er å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Barentsstipendet skal fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i regionen.

Prosess og kriterier
Stipendet tildeles profesjonelle kunstnere og kunstneriske organisasjoner i Barentsregionen. Stipendene tildeles annet hvert år (første gang i 2017), og er på € 10 000.

De fire medlemslandene i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland og Russland) nominerer én kandidat fra sin nasjon, ut fra innkomne søknader. I Norge er det faglig råd for BarentsKult som innstiller den norske kandidaten. Formell fordeling av Barentsstipendet gjøres av JWGC.

Formelt krav til norsk søker: Må bo og arbeide i Nord-Norge.

Søknad skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av prosjektet som planlegges gjennomført med stipendmidlene 
  • Presentasjon av søker (enkeltkunstnere skal også legge ved CV)
  • Beskrivelse av kunstnerisk praksis og erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i Barentsregionen 

Søknadsfrist: 25.03.2019

Søknad sendes til: Barentssekretariatet, e-post: info@barents.no. Merk søknaden «Barentsstipend».

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kirsti Riesto, Finnmark fylkeskommune, kirsti.riesto@ffk.no,  tlf: 41 54 66 44
Eirin Gjelsås, Troms fylkeskommune, eirin.gjelsas@tromsfylke.no, tlf: 41 54 28 40
Astrid Stensønes Arnøy, Nordland fylkeskommune, astarn@nfk.no, tlf: 99 15 18 72

­­