Støtte til scenekunst i nordområdene

Kulturdepartementet inviterer aktører innenfor det profesjonelle scenekunstfeltet til å søke om støtte til utvikling av norsk-russisk samarbeid.

Kulturdepartementet ønsker å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord, og har etablert et treårig program for norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene.­­ Frist for å søke om støtte er 15. september. 

I programperioden 2019 - 2021 er samarbeid på scenekunstfeltet et av fokusområdene. Det andre fokusområdet er urfolkskultur. Det er avsatt inntil 3 mill. kroner til formålet i 2019. 

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scenekunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen. 

Det forutsettes at samarbeidet også fanger opp barne- og ungdomskultur.  

Aktivitetene skal ha nedslagsfelt innenfor, den norske og russiske delen av Barentsregionen. Det vil si Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg. Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side.

Søknaden om tilskudd skal inneholde 

  • prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet, samt hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring
  • søknadssum og budsjett for hele prosjektperioden (med forutsetning om tilskudd inntil rammen for 2019 også for 2020 og 2021) 
  • fremdriftsplan for hele prosjektperioden 2019 - 2021
  • kontonummer for evt. utbetaling av tilskudd 

Departementets tildeling skjer for perioden 2019 – 2021 under ett, med årlige utbetalinger. Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2020 og 2021. 

Det gis ikke tilskudd til 

  • aktiviteter innenfor virksomhetens kjernevirksomhet
  • rene kunstneriske prosjekter, som gjennomføring av konserter, forestillinger, utstillinger 
  • investeringer 
  • FoU-tiltak, utdannelse 

Søknadsfrist er 15. september 2019.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no  eller til Kulturdepartementet, postboks 8030 Dep., 0030 Oslo. 
Søknaden merkes Utlysning norsk-russisk kultursamarbeid 2019 - 2021 – scenekunst.
Kontaktperson: Sverre Miøen, sverre.mioen@kud.dep.no. ­