Utlysning: Barentsstipend innen kunst og kultur

Grenseoverskridende kultur

En kunst- eller kulturaktør fra hver av de fire Barentslandene skal tildeles et stipend på inntil € 10 000, der målet er å fremme fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Søknadsfrist 20. mai. 

­­

Målet for Barentssamarbeidet er å fremme stabilitet, velferd og bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Kultursamarbeidet søker å fremme gode samarbeidsprosjekter på tvers av grensene i nord gjennom å utvikle felles kunst og kulturprosjekter og utveksle kunnskap. Kunst og kulturprosjekter er med på å styrke naboskapet i nord og øke bevisstheten om så vel menneskelige, natur- og kulturelle ressurser som finnes i Barentsregionen.

Barentssamarbeidets arbeidsgruppe innen kultur (JWGC) skal fremme kunst- og kultursamarbeid i Barents blant annet ved å skape møteplasser for utveksling og dialog. Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for at praktisk kultursamarbeid kan foregå, og oppmuntre til innovativ utvikling av det regionale kunst og kulturfeltet gjennom barentssamarbeid.

JWGC utlyser nå i samarbeid med Barentsrådet (BEAC) fire stipender innenfor området kunst og kultur. Stipendet er på € 10 000, og ett stipend skal fordeles til aktører i hvert av de fire medlemslandene. Barentsstipendet er finansiert av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Det norske kulturdepartement og Det norske utenriksdepartement.

Kriterier

Barentsstipendets formål er å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Barentsstipendet skal også fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i Barentsregionen.

Stipendet skal tildeles profesjonelle kunstnere og kunstneriske organisasjoner i Barentsregionen. Stipendene tildeles annet hvert år (første gang i 2017), og er på € 10 000.

De fire medlemslandene i Barentsregionen nominerer en kandidat fra sin nasjon, ut fra innkomne søknader fra sine respektive lands regioner i Barentsområdet. I Norge er det faglig råd for BarentsKult som innstiller den norske kandidaten. Formell fordeling av Barentsstipendet gjøres i JWGC.

Formelt krav til norsk søker: Må bo og arbeide i Nord-Norge.

Søknad skal inneholde:

  • Kort presentasjon av søker (enkeltkunstnere skal også legge ved CV)
  • Beskrivelse av kunstnerisk praksis og tidligere arbeider
  • Beskrivelse av erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i Barenstregionen og ambisjoner for videre utvikling av prosjekter

Søknadsfrist: 20.05.17

Søknad sendes til: Barentssekretariatet på e-post: info@barents.no. Merk søknaden «Barentsstipend».

(Det er ikke noe eget søknadsskjema til dette stipendet)

­­