Nye Retningslinjer BarentsKult

Som følge av krigen i Ukraina har Barentssekretariatet gjort noen tilpasninger av BarentsKults retningslinjer og vilkår. (Revidert april 2022)

Published 20. mai 2022

Prosjekter finansiert over Barentssekretariatets finansieringsordninger og som involverer samarbeid med russiske nasjonale, regionale eller lokale myndighets-institusjoner eller organisasjoner er stilt i bero inntil videre. Barentssekretariatet kan heller ikke støtte nye samarbeidstiltak med denne typen russiske aktører. I den grad det er mulig å gjennomføre samarbeid med uavhengige aktører vil vi gjerne oppmuntre til at det fortsetter og igangsettes, men ser at det er mange praktiske utfordringer knyttet til alle former for samarbeid akkurat nå.

For å opprettholde prosjektvirksomheten og støtte opp om etablerte strukturer i påvente av en normalisering innføres følgende midlertidige endringer i finansieringsordningene:

BarentsKult

Fleksibilitet når det gjelder prosjektinnhold

BarentsKult kan for tiden kun støtte prosjektsamarbeid med uavhengige russiske aktører.

Det kan gis støtte til digitale samarbeidsprosjekter.

BarentsKult kan unntaksvis støtte samarbeidsprosjekter som ikke oppfyller alle krav i BarentsKults retningslinjer. Det må være en viss form for russisk tilknytning i tiltakene.

Følgende krav stilles fremdeles:

 • Søkere må være lokalisert i Nord-Norge
 • Deltakerne i prosjektene må være profesjonelle kunst- og kulturaktører
 • Fokus i tiltak som søkes støttet skal være på Barentsregionen

Oppheving av søknadsfrister

 • Søknadsfristene i BarentsKult oppheves. Søknader behandles fortløpende
 • Søknader på kr 400 000 og over må styrebehandles, mens mindre søknader vil kunne behandles raskere

Det anbefales å ta kontakt med Barentssekretariatet og presentere prosjektideer før det sendes inn søknad.


Retningslinjer og kriterier for BarentsKult i normale tider

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 ved undertegningen av ”Kirkeneserklæringen”, som formulerte målsetningen og retningslinjene for et samarbeid i de nordlige områdene av Norge, Sverige, Finland og Russland. Samarbeidet foregår både mellom regionale og sentrale aktører. På det regionale plan er det et bredt samarbeid innen næringsliv, utdanning og forskning, miljø og helse, kultur og urfolksspørsmål, samt et praktisk ”folk til folk samarbeid” som involverer mange frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

BARENTSKULT - BAKGRUNN

Barentssekretariatets styre vedtok i 2006 å starte arbeidet med å utvikle en stor satsing på profesjonelt kultursamarbeid i Barentsregionen. Programmet Barentskult ble vedtatt høsten 2007 og iverksatt fra 2008, med fokus på norsk-russisk kultursamarbeid i nord.   

I regjeringens nordområdestrategi fra desember 2006 heter det at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Økt satsing på kultursamarbeid med Russland er et av hovedpunktene i denne strategien. I januar 2009 undertegnet den norske og den russiske kulturministeren en handlingsplan for kultursamarbeid i Nordområdene, hvor Barentskult omtales som et av tiltakene det skal legges vekt på.Barentskult er dermed sterkt forankret  både i nasjonale planer og i vedtak i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. 

FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT

BarentsKult finansieres av Barentssekretariatet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune,Nordland fylkeskommune, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet .

HOVEDMÅLSETTING

Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

SATSINGSOMRÅDER

På bakgrunn av de utfordringer kulturfeltet i regionen står ovenfor i dag er det valgt ut følgende satsingsområder:

 • internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor kunst og kultur.
 • arenautvikling
 • kulturell næringsutvikling

MÅLGRUPPE

Norske og russiske kunstnere, samt profesjonelle kulturinstitusjoner- og aktører. Andre kulturaktører kan søke om støtte over Barentssekretariatets ordinære prosjektmidler.

HVEM KAN SØKE?

Søker må være profesjonell norsk offentlig kulturinstitusjon, privat selskap, stiftelse, organisasjon eller privatperson. Søker skal ha særskilt tilhørighet til Nord-Norge. Med dette menes at privatpersoner skal ha bostedsadresse og arbeidssted i Nord-Norge, og bedrifter og organisasjoner skal ha hovedvirksomhet og være registrert med adresse i Nord-Norge. Søker kan ha samarbeidspartnere med tilhørighet i andre deler av landet.

KRITERIER FOR STØTTE

 • Webbasert søkeportal må benyttes, og alle punkter i portalskjemaet fylles ut før søknaden kan behandles
 • Tiltaket må falle innenfor BarentsKults hovedmålsetting. Prosjekter som ligger innenfor BarentsKults satsningsområder vil bli gitt prioritet.
 • Det kan gis tilskudd både til bilaterale (norsk-russiske) og multilaterale (flernasjonale) prosjekter og aktiviteter som omfatter deltagelse av aktører fra Barentsregionen. I multilaterale prosjekter skal både norske og russiske aktører delta. Russisk og norsk deltakelse av aktører fra utenfor Barentsregionen kan støttes, såfremt det også er deltakelse fra regionen. BarentsKults virkeområde inkluderer St. Petersburg og Leningrad oblast
 • Det gis støtte for 1 år av gangen. BarentsKult kan gi støtte i inntil 3 år til samme prosjekt. Det kan søkes om 3-årig prosjektstøtte. Søkere som får innvilget 3-årig støtte må fortsatt sende inn årlig søknad og rapport for å utløse bevilgningene. 
 • Prosjektets primære aktiviteter skal finne sted i Barentsregionen, og tiltak som gjennomføres på russisk side gis særlig prioritet. I godt begrunnede tilfeller kan det gis støtte til prosjekter som i tillegg til å bli realisert i selve regionen også beveger seg utenfor regionen.
 • Prosjekt kan få inntil 70% finansiering over BarentsKult. Det forutsettes at prosjektet oppnår en medfinansiering fra andre finansieringskilder eller at søker legger inn egenkapital på minst 30%. 

Eksempler på utgifter/tiltak som IKKE kan dekkes 

 • Investeringer vil ikke støttes med mindre dette utgjør under 20% av den totale søknadssummen
 • Ordinære driftsutgifter 
 • Utgifter til dekking av kostnader i forbindelse med deltagelse fra Finland, Sverige eller andre nasjoner dekkes ikke
 • Utgifter til markedsføring av varer eller tjenester
 • Ordinært forskningsarbeid
 • Idrettsarrangementer
 • Norske gjestespill, utstillinger eller turneer uten russisk medvirkning
 • Filmproduksjon (inkludert forprosjektering)

HVA VEKTLEGGES I SØKNADSVURDERINGEN

Det foretas en vurdering av søknader sett i forhold til BarentsKults målsetting. Det forventes at prosjektet er gjennomarbeidet og grundig planlagt, og at søknaden er godt utformet. Følgende momenter vil bli vurdert:

 • Om prosjektet har en god samarbeidsprofil og inneholder samhandling mellom norske og russiske aktører. Reell russisk deltakelse i de prosjektene det søkes om støtte til er en forutsetning.
 • Om prosjektet inneholder elementer av nyskapin
 • Om prosjektet har en god kunst- og kulturfaglig kvalitet
 • Om prosjektet gir målbare resultater
 • Om prosjektsøker har gjennomføringsevne

SØKNADSPROSESSEN

Søknad skal sendes inn via Barentssekretariatets søknadsportal på internett. Portalen ligger på Barentssekretariatets hjemmeside,  www.barents.no. Søknaden skal være på norsk eller engelsk.

Søker vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt til behandling.

Barentssekretariatets styre har oppnevnt et faglig råd som vurderer søknadene og gir sin anbefaling til styret. Barentssekretariatets styre er endelig beslutningstaker for hver enkelt prosjektsøknad. Styret har bevilgningsmøter cirka 8 uker etter at søknadsfristen har gått ut, og svar på søknad gis straks etter dette.

Hvis søknaden innvilges mottas et bevilgningsbrev der eventuelle vilkår fremgår. Bevilgningsbrevet ledsages av et skjema for tilsagnsaksept. Ved avslag vil søker motta avslagbrev.

Vedtak om fordeling av midler innenfor programmet BarentsKult kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §§28-36. Klage må sendes til Barentssekretariatet innen 4 uker etter at svar på søknaden er mottatt. Klagen må begrunnes.

REISESTØTTE

Det kan søkes om reisestøtte til partnersøk/nettverksbygging/studietur. Inntil 70 prosent av kostnadene kan dekkes av BarentsKult, og maksimalt søknadsbeløp er kr 50 000.

Det kan søkes om støtte til:

 • Reiseutgifter
 • Overnatting/kost
 • Tolkekostnader

Søknadene behandles fortløpende, og det er ikke søknadsfrist for disse midlene. Det må påregnes 4-6 ukers behandlingstid, og reisen kan ikke være påbegynt før søknaden er mottatt av Barentssekretariatet. Søknad sendes inn via Barentssekretariatets søknadsportal.

UTBETALINGER - FORVALTNING AV MIDLER - REGNSKAP - INNSIKT

Utbetaling av tilskudd skjer normalt etterskuddsvis, det vil si dekning av utgifter som er påløpt. Forskuddsutbetaling (inntil 75%) skjer kun etter anmodning om dette fra prosjektansvarlig. Ingen utbetaling kan skje før Barentssekretariatet har mottatt tilsagnsaksept og bekreftet finansiering fra prosjektansvarlig.

Før siste utbetaling av tilskuddet foretas, skal revisorbekreftet sluttregnskap og sluttrapport sendes Barentssekretariatet. Det er mottakers ansvar å sikre at revisor er kjent med retningslinjene for tilskuddet. Ubenyttede midler inndras.

I samsvar med bevilgningsreglementets (reglement for statlige budsjett og regnskap) paragraf 10 tas det forbehold om adgang for Barentssekretariatet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene.

MOTTAKERS SÆRLIGE FORPLIKTELSER

Endring av prosjektbeskrivelse, budsjett og andre vesentlige forhold skal uten unødig opphold meddeles Barentssekretariatet.

ANDRE BESTEMMELSER

Tilskudd gis for gjeldende budsjettår. Skjema for sluttrapportering og regnskap må være mottatt og bevilgningen utbetalt innen utgangen av de kommende to år. 

Tilskudd ett budsjettår til prosjekter som strekker seg over flere år, innebærer ikke at det automatisk gis bevilgning neste år. En eventuell videreføring av prosjektet baserer seg på ny søknad og vurdering av resultater oppnådd.

Prosjektrapporter er i utgangspunktet offentlige dokumenter.
Resultatet av prosjektet skal, der annet ikke er avtalt på forhånd, være offentlig tilgjengelig.

I tilfelle av klart utilfredsstillende administrasjon av tilskuddet eller manglende igangsetting har Barentssekretariatet rett til å tilbakekalle tilskuddet med øyeblikkelig virkning. Prosjektansvarlig skal varsles skriftlig om dette og gis i slike tilfeller en frist på minimum 14 dager til å rette på forholdet eller redegjøre for årsak til at en slik situasjon er oppstått.