Nå kan du søke på Barentsstipendet for kunst og kultur 2023

Stipendet lyses ut annethvert år, og nå har du mulighet å søke for 2023.

Published 20. april 2023

Bakgrunn

«Barentsstipendet for kunst og kultur» deles ut annethvert år til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene i Barentssamarbeidet. Barentsstipendet er på € 10 000 i hvert land, og formålet er å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Barentsstipendet skal fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i regionen.

Det er Barentsrådets arbeidsgruppe for kultur; Working Group on Culture (WGC), som tildeler stipendet. Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for praktisk kultursamarbeid over grensene og oppmuntre til innovativ utvikling av det regionale kunst- og kulturfeltet i Barents.

9. mars 2022 kom Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige og EU med en felles uttalelse der de på det sterkeste fordømte Russlands militære aggresjon mot Ukraina.

I Barentssamarbeidets offisielle organer ble det bestemt at aktiviteter som involverer Russland i Barentssamarbeidet suspenderes i lys av Russlands åpenbare brudd på folkeretten.

I 2023 deles stipendet ut til en norsk, en svensk og en finsk mottaker. Barentsstipendet på norsk side er finansiert av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Det norske kulturdepartement og Det norske utenriksdepartement.

Formelle krav og kriterier

Stipendet på € 10 000 tildeles profesjonelle kunstnere og kunstneriske organisasjoner i Barentsregionen.

Tildeling av stipend skal baseres på en helhetsvurdering av:

- Erfaring og ambisjoner: Erfaring med kultursamarbeid på tvers av landegrensene i Barentsregionen og ambisjoner for videreutvikling av prosjekter.

- Kunstnerisk kvalitet i tidligere arbeider.

- Barentstilknytning: Mottaker må være bosatt og arbeide i Barentsregionen.

Prosess

Norge, Sverige og Finland nominerer én kandidat fra sin nasjon. I Norge er det faglig råd for finansieringsprogrammet BarentsKult som innstiller den norske kandidaten. Formell fordeling av Barentsstipendet gjøres av WGC. Stipendet vil bli utdelt under et møte i Barents Euro-Arctic Council i Joensuu, Finland, 24. oktober 2023.

Søknaden skal inneholde

  • Kort beskrivelse av hva søker ønsker å bruke stipendmidlene til
  • Presentasjon av søker (enkeltkunstnere skal også legge ved CV)
  • Beskrivelse av kunstnerisk praksis og erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i Barentsregionen

Søkandsfrist 1. juni 2023

Søknad sendes til: Barentssekretariatet, e-post: info@barents.no. Merk søknaden «Barentsstipend».

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anne Mette Sætra, Troms og Finnmark fylkeskommune, anne.mette.satra@tffk.no, tlf: 91 83 39 14

Astrid Stensønes Arnøy, Nordland fylkeskommune, astarn@nfk.no, tlf: 99 15 18 72