Barentssekretariatets representantskap møtes fredag 13. juni

Her kan du se hvilke saker representantskapet skal ta opp.

Published 14. mai 2024

Barentssekretariatets representantskap er vårt viktigste bindeledd mellom de tre eierfylkene og sekretariatet. Det er politikere fra fylkestingene i de tre fylkene som utgjør representantskapet, og der fylkesrådsleder eller fylkesordfører fra fylkene vanligvis er representert. Representantskapet møtes to ganger i året, før sommeren og mot slutten av året. 

Saksliste:

Sak 1 - Konstituering
Sak 2 - Orienteringer
Sak 3 - Årsoppgjør 2023
Sak 4 - Valg av styre
Sak 5 - Styrets godtgjørelser
Sak 6 - Valg av revisor
Sak 7 - Studietur og strategisamling
Sak 8 - Eventuelt
Sak 9 - Neste møte