Overordnet program for BarentsKult

BarentsKult har i perioden 2008 – 2011 utviklet seg til en viktig kilde for prosjektfinansiering og prosjektkoordinering for å fremme kultursamarbeidet i Barentsregionen med det norsk-russiske samarbeidet i sentrum.

Et siktemål med opprettelsen av BarentsKult for Nord-Norge og nordnorsk kulturliv var å inspirere til opprettelsen av tilsvarende finansieringsordninger på russisk side. Strategidokumentet som i 2009 ble undertegnet av de to lands kulturministre er et skritt i denne retning, og målsettingen om en norsk-russisk koordinering av arbeidet langs disse linjer er hovedsporet også i perioden 2012 -2014.­­

Arbeidet skal fortsatt skje etter de retningslinjer som er nedfelt i dokumentet ”BarentsKult – Retningslinjer og Kriterier for støtte”. Hovedlinjen for det norske BarensKult skal være å stimulere kulturlivet i Nordland, Troms og Finnmark til å øke kultursamarbeidet med aktører i Nordvest-Russland og øke synligheten av norske kulturprosjekter i Nordvest-Russland. Å styrke russisk kulturnærvær i Nord-Norge er i utgangspunktet en russisk oppgave, men prinsippet kan fravikes dersom en gjensidig nytteeffekt kan dokumenteres.

Barentskult videreføres i periden 2012-2014 etter gjeldende retningslinjer med følgende presiseringer:

Det bilaterale samarbeid med Russland har utviklet seg positivt, men bærer fremdeles preg av at stor velvilje fra begge sider hemmes av til dels av store systemforskjeller som gjør det vanskelig å frigjøre russiske midler. Arbeidet fremover vil bære preg av disse utfordringene. Den norske linjen med regional forankring av prosjektene og delegert beslutningsmyndighet til fylkekommunalt og kommunalt nivå må videreføres.

Ved vurderingen av tildelinger legges det vekt på at prosjekter som mottar tilskudd understøtter fylkenes og departementenes øvrige engasjementer i norsk-russisk kultursamarbeid og annet internasjonalt samarbeid over grensene i nord. I den sammenheng nevnes eksempelvis fylkenes strategier og målsetninger i Nordnorsk kulturavtale og de forskjellige bilaterale avtalene med regionene i Nordvest-Russland, samt de årlige norsk-russiske kulturdager.

Barentssekretariatets styre kan etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette i verk prosjekter og tiltak som kan bidra til å understøtte BarentsKult-programmets målsetninger. Slike tiltak kan for eksempel være møter/seminarer innen prioriterte kulturfelt med det formål å styrke det norsk-russiske kontaktnett og utvikle nye prosjekter.

Utviklingstendenser, særlig hva angår urfolksprosjekter, tilsier at tiltak må vurderes ut fra den samlede effekt og ikke geografisk nedslag. I norsk-russiske urfolksprosjekter vil det i tillegg til BarentsKults formelle virkeområde være naturlig å følge opp de sentra og områder på russisk side som er sentrale i et urfolksperspektiv.

­­