Varslingskanal

Bevilgningsmottakere har avtalefestet plikt om straks å melde fra om mistanke om økonomiske misligheter. Dette er en kanal for å varsle mistanke om korrupsjon, bestikkelser, eller andre saker du selv har opplevd eller sett. Som varsler kan du velge å være helt anonym, og varslingen vil bli behandlet konfidensielt.

Hva bør du varsle om?

Barentssekretariatet har en antikorrupsjonsklausul knyttet til alle sine bevilgninger. Bevilgningsmottakere plikter å ha systemer for internkontroll og innrette virksomheten på en slik måte at økonomiske misligheter, herunder korrupsjon, tyveri, underslag, bedrageri, økonomisk utroskap, favorisering og nepotisme, forebygges og avdekkes. Bevilgningsmottakere skal underrette Barentssekretariatet, uten unødig opphold, om indikasjoner på korrupsjon og misbruk av norske midler som bevilgningsmottaker blir oppmerksom på under gjennomføringen av prosjektet.

Videre plikter bevilgningsmottaker under prosjektgjennomføringen å hverken direkte eller indirekte akseptere, tilby eller gi noen form for gave, betaling eller fordeler som kan tolkes som korrupsjon eller annet brudd på gjeldende rett.

Hvem kan varsle og hvordan?

Alle kan varsle om kritikkverdige gjennom vår varslingskanal. Ansatte i organisasjoner/institusjoner som har mottatt bevilgninger fra Barentssekretariatet bør som hovedregel først ta opp saken med sin nærmeste leder, eventuelt leder høyere opp i linjen. Barentssekretariatet skal uten unødig opphold varsles om saker som angår mistanke om økonomiske misligheter knyttet til våre prosjektmidler.

Varsling sendes til e-post info@barents.no eller ved brev til:
Barentssekretariatet IKS
Wiulls gate 3
9900 Kirkenes

Merk e-post eller konvolutt "Varsel".

Det er også mulig å varsle per telefon 78 97 70 50.