- Handler mest av alt om mennesker

Energi er viktig, men Barentssamarbeidet handler først og fremst om den folkelige dimensjonen og menneskene som bor her, sa sekretariatsleder Rune Rafaelsen i en kommentar til Børge Brendes presentasjon av nordområdesatsinga til den nye regjeringa.

Barentssekretariatsleder Rune Rafaelsen tok ordet etter at Børge Brende hadde presentert den nye regjeringens nordområdesatsing ved Universitetet i Tromsø. Han ønsker at den nye ministeren så snart som mulig kan vise hvordan han ønsker å styrke det regionale nivå for å få til et videre samarbeid i Barentsregionen.

- Barentssamarbeidet er først og fremst et folkelig samarbeid. Du snakker om Geo-politikk og energi, men det handler om mennesker, sa Rafaelsen. 

Børge Brende sa i sitt innlegg at Russland er Norges store utenrikspolitiske utfordring, Rafaelsen mener at å bygge opp under den folkelige dimensjon er minst like viktig som å satse på energiutvikling.

Grenseovergangen på Storskog der kapasiteten er sprengt for lenge siden, karakteriserer Rafaelsen som en skamplett for Norge.

- Der har den nye regjeringen virkelig mulighet til å få løst noe, sa Rafaelsen.

Brende ble rådet til å styrke det folkelige diplomati og bygge på de samarbeidene som allerede er etablert mellom frivillige organisasjoner på norsk og russisk side, før han helt til sist la vekt på en viktig ting som Brende hadde utelatt i sin presentasjon.

- Urfolkssamarbeidet er en viktig del av vårt samarbeid i nord.

Se video av Rafaelsens innspill under: