Våre retningslinjer og vilkår

FOR TILSKUDD FRA BARENTSSEKRETARIATET
(revidert april 2022)

Prosjekter finansiert over Barentssekretariatets finansieringsordninger og som involverer samarbeid med russiske nasjonale, regionale eller lokale myndighetsinstitusjoner eller organisasjoner er stilt i bero inntil videre.

Barentssekretariatet kan heller ikke støtte nye samarbeidstiltak med denne typen russiske aktører. I den grad det er mulig å gjennomføre samarbeid med uavhengige aktører vil vi gjerne oppmuntre til at det fortsetter og igangsettes, men ser at det er mange praktiske utfordringer knyttet til alle former for samarbeid akkurat nå. For å opprettholde prosjektvirksomheten og støtte opp om etablerte strukturer i påvente av en normalisering innføres følgende midlertidige endringer i finansieringsordningene. 

MIDLERTIDIGE RETNINGSLINJER FOR ORDINÆRE PROSJEKTMIDLER

Barentssekretariatet kan for tiden kun støtte prosjektsamarbeid med uavhengige russiske aktører.

Det kan gis støtte til digitale samarbeidsprosjekter.

Barentssekretariatet vil ha en fleksibel innstilling til prosjekt- og samarbeidsinnhold, og kan unntaksvis støtte prosjekter som ikke oppfyller alle krav i retningslinjene. Det må være en viss form for russisk tilknytning i tiltakene.

Følgende krav gjelder fremdeles:

 • Søkere må være lokalisert i Nord-Norge
 • Fokus i tiltak som søkes støttet skal være på Barentsregionen

Unntaksvis vil følgende gjelde:

 • Barentssekretariatet vil utvise fleksibilitet når det gjelder hvor russisk partner og russiske deltakere er lokalisert, og kan støtte tiltak der russisk partner og deltakere ikke befinner seg i Russland.
 • I multilaterale, allerede etablerte, rammeprosjekter kan det gis støtte selv om den russiske partneren eller russere ikke kan delta. Eksempler på slike prosjekter er multilaterale idretts- og skolearrangementer (Barents Games, Arctic Skills oa). Målet er å opprettholde etablerte strukturer inntil russisk deltakelse igjen er mulig.

Hvilke prosjekter som kan finansieres vurderes fra sak til sak.

Det anbefales å ta kontakt med Barentssekretariatet og presentere prosjektideer før det sendes inn søknad.
Bruk e-post: info@barents.no
Tlf: 78 97 70 50

Til tross for justeringene som følge av krigen i Ukraina, vil de vanlige retningslinjene for prosjektbehandling alltid ligge i grunn. I de tilfeller der de midlertidige endringene motstrider de vanlige retningslinjene er det de midlertidige som gjelder så lenge krigen i Ukraina pågår. 

Våre retningslinjer og vilkår I normalperioder er som følger

Hovedmålsetting for Barentssekretariatets prosjektmidler
Barentssekretariatet forvalter offentlige midler til norsk-russisk samarbeid på vegne av det norske Utenriksdepartement. Hovedmålsettingen for prosjektstøtten som gis av Barentssekretariatet er å styrke det brede folkelige og næringsrettede samarbeidet i Barentsregionen. Prosjekter som involverer barn og unge og som fremmer toleranse, likestilling og demokratiutvikling er spesielle fokusområder for Barentssekretariatet.

NB: Barentssekretariatet har gjort midlertidige endringer av søknadskriteriene, mens restriksjonene for å hindre smitten av koronoviruset pågår. Det vil i denne perioden være mulig å få støtte til digital prosjektgjennomføring. Les mer om det her.

SATSNINGSOMRÅDER

Barentssekretariatet gir midler til prosjektsamarbeid innenfor følgende satsningsområder:

 • Kultur/Idrett
 • Kompetanse/Utdanning
 • Næring/Entreprenørskap
 • Media/Informasjon
 • Sivilt samfunn/Miljø

Tiltak for urfolk og barn/unge er prioritert innenfor alle disse satsingsområdene. Barentssekretariatet prioriterer også å støtte samarbeid mellom norske og russiske vennskapskommuner.

For å sikre aktiviteter innenfor våre prioriterte områder, har vi opprettet flere egne programmer:

 • BarentsKult
 • Ungdomsprogrammet
 • Reisestøtte journalister

Det er utarbeidet egne retningslinjer for disse programmene. I samråd med søkere kan Barentssekretariatet flytte søknader mellom de ulike programmene hvis dette er hensiktsmessig.

FORMELLE KRITERIER

 • Det kan gis støtte til norsk-russiske samarbeidsprosjekter i Barentsregionen. Det kan også gis støtte til norsk og russisk deltakelse i multilaterale prosjekter i regionen. Søker og russisk partner må være lokalisert i Barentsregionen, og Barentssekretariatet dekker i all hovedsak kostnader knyttet til deltakere fra norsk og russisk del av Barentsregionen.
 • Prosjektene skal i all hovedsak gjennomføres i norsk eller russisk del av Barentsregionen. I multilaterale prosjekter (med finsk og/eller svensk deltakelse) kan det vurderes å støtte tiltak som skal avvikles i finsk eller svensk del av regionen. Barentssekretariatet dekker i slike tilfeller kun kostnader knyttet til norsk eller russisk deltakelse.
 • Søknaden skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. Søkeren kan være en nordnorsk offentlig institusjon, en bedrift, en stiftelse eller en organisasjon.
 • I norsk-russiske urfolksprosjekter vil det i tillegg til Barentssekratariatets formelle virkeområde være mulig å søke støtte til aktivitet i og samarbeid med aktører på russisk side som er sentrale i et urfolksperspektiv. Sør-samiske aktører kan inkluderes som deltakere og få dekket sine kostnader, men det forutsettes da at søker er fra Nord-Norge og at det også er nordnorsk deltakelse i prosjektet. Aktiviteten i urfolksprosjekter kan foregå i områder som er relevante og sentrale for den samiske befolkningen selv om disse ligger utenfor sekretariatets virkeområde. Det kan allikevel ikke gis støtte til prosjekter som realiseres utenfor de 4 Barentslandene (Norge, Russland, Finland og Sverige).
 • Søknaden fylles ut via vår søknadsportal som du finner på barents.no. Alle punkter i skjemaet må fylles ut.
 • Barentssekretariatet kan dekke inntil 70 % av de totale kostnadene i et prosjekt. (egen arbeidsinnsats aksepteres som medfinansiering).
 • Prosjekter må ha russisk medfinansiering. Her aksepterer vi også egen arbeidsinnsats som medfinansiering. Det forventes allikevel ikke høy andel av medfinansiering fra russisk side i de tilfeller der prosjektpartner er en frivillig organisasjon.
 • Prosjektets kjerneaktiviteter kan ikke være påbegynt før det søkes om støtte fra Barentssekretariatet.
 • Barentssekretariatet kan som hovedregel ikke finansiere prosjekter som mottar støtte fra Utenriksdepartementets finansieringsprogram for Russlandsprosjekter eller andre UD-finansierte programmer/fond som finansieres over denne budsjettposten.

GODKJENTE SATSER VED BEREGNING AV PROSJEKTETS BUDSJETTKOSTNAD

All timebruk skal spesifiseres i prosjektsøknaden.Ved innkjøp av eksterne tjenester godkjennes følgende sats for lønn og honorar: 

 • kr 600 pr time.

For beregning av egeninnsats (dugnad) i prosjekter godkjennes følgende satser:

 • Kr 200 pr time på norsk side.
 • Kr 100 pr time på russisk side.

For næringsprosjekter godkjennes følgende satser:

 • Reelle kostnader opp til kr 600 pr time på norsk side 
 • Reelle kostnader opp til kr 300 pr time på russisk side
   

UNDER SØKNADSBEHANDLING LEGGES DET VEKT PÅ OM:

 • prosjektbeskrivelsen er grundig og gjennomarbeidet.
 • prosjektet er realistisk og gjennomførbart.
 • prosjektet har et godt samarbeidsinnhold, prosjektet er fremtidsrettet og levedyktig ut over prosjektperioden.
 • prosjektet gir målbare resultater.
 • prosjektets budsjett er spesifisert, gjennomarbeidet og kostnadseffektivt.
 • prosjektet bidrar til økt kompetanse og kulturforståelse.
 • prosjektet fremmer demokratisk utvikling.
 • prosjektet har sterk russisk medfinansiering.
 • prosjektet bidrar til å styrke regional utvikling i Nord-Norge.


TILTAK SOM IKKE STØTTES

Man kan ikke regne med å få støtte til følgende typer tiltak:

 • Humanitær bistand
 • Forskning
 • Markedsføring
 • Fysiske investeringer
 • Ordinære driftsutgifter
 • Etablering av virksomhet
 • Utgivelse av bøker, publikasjoner og produksjon av informasjonsmateriell
 • Utvikling av nettsider
 • Profesjonell film- og lydproduksjon (inkludert forprosjekter)
 • Dekning av underskudd

SØKNADSFRISTER

Søknadene blir behandlet fortløpende. Informasjon om behandlingstid fås ved henvendelse. Søknader som gjelder prosjekter som skal gjennomføres påfølgende kalenderår, vil bli behandlet etter 1. november året før.

FORVALTNING AV MIDLER OG REGNSKAP

Barentssekretariatet sender ut bevilgningsbrev til alle som mottar støtte. Bevilgningen er ikke gyldig før Barentssekretariatet har mottatt bevilgningsaksepten som følger med bevilgningsbrevet i retur fra søkeren. Utbetaling av bevilgning skjer etterskuddsvis. Man kan imidlertid få forskuddsutbetaling på 75 % av beløpet. Søkeren må be spesielt om forskuddsutbetaling.

Før siste utbetaling av bevilgningen foretas, skal sluttregnskap og sluttrapportering sendes Barentssekretariatet. Dette fylles ut via vår søknadsportal på barents.no. For bevilgninger på 100 000 kr eller mer kreves revisorbekreftelse av regnskapet.

Kontaktinformasjon:
Barentssekretariatet
Wiulls gate 3
9900 Kirkenes
Tlf.: 78 97 70 50
E-post: info@barents.no
Internett: barents.no