Våre retningslinjer og vilkår

Hovedmålsetting for Barentssekretariatets prosjektmidler
Det norske Utenriksdepartement har stilt regionale prosjektmidler til rådighet for Barentssekretariatet. Hovedmålsettingen for prosjektstøtten som gis av Barentssekretariatet er å styrke det brede folkelige og næringsrettede samarbeidet i Barentsregionen. Prosjekter som involverer barn og unge og som fremmer toleranse, likestilling og demokratiutvikling er spesielle fokusområder for Barentssekretariatet.

Last ned retningslinjer og vilkår som PDF-fil

SATSNINGSOMRÅDER

Barentssekretariatet gir midler til prosjektsamarbeid innenfor følgende seks satsningsområder:

 • Kultur
 • Kompetanse og utdanning
 • Urfolk
 • Næringsutvikling
 • Miljø
 • Sivilt samfunn og media

For å sikre aktiviteter innenfor våre prioriterte områder, har vi opprettet flere egne programområder:

Det er utarbeidet egne retningslinjer for disse programområdene.  

 

FORMELLE KRITERIER

 • Det gis støtte til norsk-russiske samarbeidsprosjekt i Barentsregionen, eller til norsk og russisk deltakelse i samfinansierte multilaterale prosjekt i regionen. Prosjektene skal i all hovedsak gjennomføres i norsk eller russisk del av Barentsregionen.
 • Søknaden skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. Søkeren kan være en nordnorsk offentlig institusjon, en bedrift, en stiftelse eller en organisasjon.
 • Søknaden fylles ut via vår søknadsportal som du finner på barents.no. Alle punkter i skjemaet må fylles ut.
 • Barentssekretariatet kan dekke inntil 70 % av de totale kostnadene i et prosjekt. For næringsprosjekter kan Barentssekretariatet dekke inntil 50 % av de totale kostnadene (egen arbeidsinnsats aksepteres som medfinansiering).
 • Prosjekter må ha russisk medfinansiering. Her aksepterer vi også egen arbeidsinnsats som medfinansiering. Det forventes allikevel ikke høy andel av medfinansiering fra russisk side i de tilfeller der prosjektpartner er en frivillig organisasjon.
 • Prosjektets kjerneaktiviteter kan ikke være påbegynt før det søkes om støtte fra Barentssekretariatet.
 • Barentssekretariatet kan som hovedregel ikke finansiere prosjekter som mottar støtte fra Utenriksdepartementets finansieringsprogram for Russlandsprosjekter eller andre UD-finansierte programmer/fond som finansieres over denne budsjettposten.

 

UNDER SØKNADSBEHANDLING LEGGES DET VEKT PÅ OM:

 • prosjektbeskrivelsen er grundig og gjennomarbeidet. 
 • prosjektet er realistisk og gjennomførbart.
 • prosjektet har et godt samarbeidsinnhold, prosjektet er fremtidsrettet og levedyktig ut over prosjektperioden.
 • prosjektet gir målbare resultater.
 • prosjektets budsjett er spesifisert, gjennomarbeidet og kostnadseffektivt.
 • prosjektet bidrar til økt kompetanse og kulturforståelse.
 • prosjektet fremmer demokratisk utvikling.
 • prosjektet har sterk russisk medfinansiering. 
 • prosjektet bidrar til å styrke regional utvikling i Nord-Norge.

 

TILTAK SOM IKKE STØTTES

Man kan ikke regne med å få støtte til følgende typer tiltak:
 • Humanitær bistand
 • Forskning
 • Markedsføring
 • Fysiske investeringer
 • Ordinære driftsutgifter
 • Etablering av virksomhet i Norge
 • Utgivelse av bøker, publikasjoner og produksjon av informasjonsmateriell 
 • Utvikling av nettsider
 • Profesjonell film- og lydproduksjon
 • Dekning av underskudd

SØKNADSFRISTER

For søknader på 400 000 kr eller mer er det 2 frister i året; 1. mars og 1. oktober.

Søknader på under 400 000 kr behandles fortløpende. Det må påregnes en behandlingstid på 4-6 uker.

 

FORVALTNING AV MIDLER OG REGNSKAP

Barentssekretariatet sender ut tilsagnsbrev til alle som mottar støtte. Tilskuddet er ikke gyldig før Barentssekretariatet har mottatt tilsagnsaksepten som følger med tilsagnsbrevet i retur fra søkeren. Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis. Man kan imidlertid få forskuddsutbetaling på 75 % av beløpet. Søkeren må be spesielt om forskuddsutbetaling.

Før siste utbetaling av tilskuddet foretas, skal sluttregnskap og sluttrapportering sendes Barentssekretariatet. Dette fylles ut via vår søknadsportal på barents.no. For bevilgninger på 100 000 kr eller mer kreves revisorbekreftelse av regnskapet.

Bevilgningsmottakere har avtalefestet plikt om straks å melde fra om mistanke om økonomiske misligheter.
​Les mer om det på vår varslingskanal. 

Kontaktinformasjon:

Barentssekretariatet
P.b. 276, Rådhusgt. 8
9915 Kirkenes

Tlf.: +47 78 97 70 50
E-post: info@barents.no
Internett: www.barents.no