Reisestøtte for journalister

Norske og russiske journalister, uansett bosted i landet, kan søke om støtte til reportasjereiser i norsk eller russisk del av Barentsregionen.

Published 05. oktober 2021

For å bidra til økt satsing på grenseoverskridende journalistikk i og om Barentsregionen, har Barentssekretariatet opprettet en reisestøtteordning for journalister. Alle norske og russiske journalister, også de med base utenfor Barentsregionen, kan søke om støtte til reportasjereiser i norsk eller russisk del av Barentsregionen.

Det er ikke krav om russisk eller norsk samarbeidspartner for å få tildelt støtte fra denne ordningen, slik kravet er for å få tildelt ordinære prosjektmidler fra Barentssekretariatet. Vi har også åpnet for at russiske journalister kan søke om støtte uten norsk partner.

Søker må oppgi hvor i Barentsregionen reportasjereisen går og det må gis en grov skisse over hva som er formålet med reportasjereisen. Søker trenger imidlertid ikke å oppgi saksopplysninger som kan medføre at en nyhet offentliggjøres før den er publisert. For at søknaden skal vurderes er det viktig at budsjettet er godt spesifisert, og det kan søkes om inntil 70 prosent av reisekostnadene. 

Utgifter det kan søkes om støtte til er:
  • Reiseutgifter
  • Overnatting
  • Leie av tolk
  • Konferanse/kursutgifter

Norge og Russland er to ganske ulike land å operere i som journalist. Derfor ønsker Barentssekretariatet at søker forteller litt om hvilken erfaring han eller hun har både som journalist i sitt hjemland og erfaringer fra reportasjereiser i utlandet. Husk at for å utføre journalistisk arbeid i Russland må en ha pressevisum og akkreditering.

Et planlagt samarbeid med nabolandets medier vil være en styrke for søknaden, men ingen forutsetning for å få støtte. Barentssekretariatet legger ingen begrensninger på tema og vinklinger, så fremt søker holder seg innenfor de gjeldende presseetiske retningslinjene.

Sekretariatet vil saksbehandle søknader fortløpende, og vil etter beste evne forsøke å imøtekomme de utfordringer pressen har til å handle hurtig for å dekke viktige nyheter. Mottaker av støtte har plikt til å utarbeide sluttrapport og regnskap fra reisen.

Målet med reisestøtteordning er å øke antallet artikler om nabolandene i nord, bidra til et mer nyansert mediebilde på begge sider av grensen og øke den generelle kunnskapen og forståelsen av samarbeidet i Barentsregionen.

For mer informasjon om Barentssekretariatets reisestøtte for journalister kontakt: 

Aslak Ballari
Medierådgiver
e-post: aslak@barents.no