Eies av Nord-Norge

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av NordlandTroms og Finnmark. Vi er i dag 12 ansatte ved kontoret i Kirkenes og 6 ansatte ved vårt russlandskontor. Midler til drift og prosjektstøtte bevilges hvert år av Utenriksdepartementet.

Staben
Barentssekretariatet har i dag 12 ansatte ved kontoret i Kirkenes, som alle jobber med ulike arbeidsfelt innenfor våre satsingsområder. For å lære mer om hvordan de ulike rådgiverne ved Barentssekretariatet kan hjelpe deg med ditt prosjekt, følg linken under. 

Rådgivernes arbeidsfelt

Finansiering
Barentssekretariatet har en årlig bevilgning fra Utenriksdepartement og Kommunal- og regionaldepartementet. Midlene går til drift og prosjektbevilgninger.

I samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet drifter Barentssekretariatet et multilateralt ungdomsprogram. Kulturdepartementet og de tre nordligste fylkene er med på å finansiere kulturprogrammet BarentsKult.

Barentssekretariatets prioriteringer og utvikling styres av representantsskapet, som består av tre representanter fra det politiske nivå i de tre nordnorske fylkeskommunene. Fylkesordføreren i hvert fylke sitter alltid i representantskapet. 

Finnmark fylkeskommunes formannskap i Barents Regionråd
Mellom 2017 og 2019 er det Finnmark Fylkeskommune som har formannskapet i Barents Regionråd. Les hvilke prioriteringer de har satt for dette lederskapet her. 

Representantskapet 2015-2019
Nordland (www.nfk.no)
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder (Personlig vara: Sonja Alice Steen)
Marius Meisfjord Jøsevold (Personlig vara: Kurt Jenssen)
Bente Anita Solås (Personlig vara: Dagfinn Olsen)

Troms (www.tromsfylke.no)
Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder (Personlig vara: Synnøve Søndergaard)
Trond Agnar Eilifsen, (Personlig vara: Torbjørn Bongo)
Ellen Øseth, (Personlig vara: Helge Schjølberg)

Finnmark (www.ffk.no)
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører, Personlig vara: Tarjei Jensen Bech)
Sylvi Jane Husebye, (Personlig vara: Remi Strand)
Kurt Wikan, (Personlig vara: Ann Toril Eriksen Balto)

Styrets sammensetning i 2017 - 2019 er:
Øystein Ruud (styreleder), Finnmark Fylkeskommune
Bente Knudsen Helland (styrets nestleder), Troms fylkeskommune
Stig Olsen (styremedlem), Nordland fylkeskommune

Vararepresentanter i styret for perioden 2017 - 2019 er
Anne Cathrine Larsen, Finnmark
Ian Jawahir, Troms
Heidi Theodorsen, Nordland.