Eies av Nord-Norge

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke. Vi er i dag 11 ansatte ved kontoret i Kirkenes og 6 ansatte ved våre russlandskontorer. Midler til drift og prosjektstøtte bevilges hvert år av Utenriksdepartementet.

Staben
Barentssekretariatet har i dag 11 ansatte ved kontoret i Kirkenes, som alle jobber med ulike arbeidsfelt innenfor våre satsingsområder. For å lære mer om hvordan de ulike rådgiverne ved Barentssekretariatet kan hjelpe deg med ditt prosjekt, følg linken under. 

Rådgivernes arbeidsfelt

Finansiering
Barentssekretariatet får årlige bevilgninger fra Utenriksdepartementet, der midlene går til drift og prosjektbevilgninger.

I samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet drifter Barentssekretariatet et multilateralt ungdomsprogram. Kulturdepartementet og de tre nordligste fylkene er med på å finansiere kulturprogrammet BarentsKult.

Barentssekretariatets prioriteringer styres av representantsskapet, som består av tre representanter fra det politiske nivået i de tre nordnorske fylkeskommunene. Fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark sitter alltid i representantskapet. 

Finnmark fylkeskommunes formannskap i Barents Regionråd
Mellom 2017 og 2019 er det Finnmark Fylkeskommune som har formannskapet i Barents Regionråd. Les hvilke prioriteringer de har satt for dette lederskapet her. 

Representantskapet
I forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke, vil det blir endringer i sammensetninger av representantskapet og vårt styre. Vi vil legge inn de nye representantene så snart disse er valgt. 

Representantskapet 2015-2019
Nordland (www.nfk.no)
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder (Personlig vara: Sonja Alice Steen)
Marius Meisfjord Jøsevold (Personlig vara: Kurt Jenssen)
Bente Anita Solås (Personlig vara: Dagfinn Olsen)

Troms (www.tromsfylke.no)
Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder (Personlig vara: Synnøve Søndergaard)
Trond Agnar Eilifsen, (Personlig vara: Torbjørn Bongo)
Ellen Øseth, (Personlig vara: Helge Schjølberg)

Finnmark (www.ffk.no)
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører, Personlig vara: Tarjei Jensen Bech)
Sylvi Jane Husebye, (Personlig vara: Remi Strand)
Kurt Wikan, (Personlig vara: Ann Toril Eriksen Balto)

Styrets sammensetning i 2017 - 2019 er:
Øystein Ruud (styreleder), Finnmark Fylkeskommune
Bente Knudsen Helland (styrets nestleder), Troms fylkeskommune
Stig Olsen (styremedlem), Nordland fylkeskommune

Vararepresentanter i styret for perioden 2017 - 2019 er
Anne Cathrine Larsen, Finnmark
Ian Jawahir, Troms
Heidi Theodorsen, Nordland.