Motoren i norsk-russisk samarbeid i nord

Barentssekretariatets stab, mars 2017.

Barentssekretariatets stab, mars 2017. (Photo: Michael Miller)

Barentssekretariatet skal gjøre det så enkelt som mulig for deg å igangsette et norsk-russisk samarbeidsprosjekt. Kontakt oss for å få hjelp med utviklingen av ditt prosjekt eller for å lære mer om de grenseregionale forholdene i nord.

Barentssekretariatet får hvert år 30 millioner kroner fra Utenriksdepartementet som skal fordeles til norsk-russiske samarbeidsprosjekter. Sekretariatets hovedoppgave kan deles i to. Vi skal forvalte prosjektmidlene fra UD på en god måte, og vi skal virke som kompetansesenter på norsk-russiske forhold og gjøre kjent hvilke muligheter og utfordringer som finnes innenfor Barentssamarbeidet. 

Folk-til-folk
Grunnpilaren i Barentssamarbeidet er folk-til-folk prosjektene. Det er samarbeid mellom folk fra alle samfunnslag i for eksempel skoler, kommunal sektor, idrettsliv, organisasjonsliv, kulturinstitusjoner, næringsliv. Ja, nær sagt alle deler av det nordnorske og nordvestrussiske samfunnet som ønsker å styrke båndene på tvers av grensen i nord. 

Barentssekretariatet har et mål om at alle gode prosjekter må få en mulighet til å bli realisert. Vår oppgave er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som søker å få igang et samarbeidsprosjekt. Har du en samarbeidsidé som du lurer på hvordan du skal ta videre, er det bare å ta kontakt med en av våre rådgivere slik at vi kan hjelpe deg i oppstarten av prosjektet. Det kan dreie seg om hvilke kriterier vi setter til prosjektet, hvordan du kan skaffe deg en partner eller en generell innføring i de kulturelle og politiske forskjellene mellom våre to land. 

Det er viktig at alle som søker om midler setter seg godt inn i de retningslinjer og vilkår vi har for alle søknader. Barentssekretariatet har også utarbeidet en trinnvis søkeskole som leder deg gjennom gangen i et barentsprosjekt. Et helt avgjørende punkt som vi ser på i alle prosjekter er samarbeidsinnhold. Det er med andre ord ikke nok å bare ha en partner. Dere må kunne synliggjøre at dere samarbeider godt også. 

Informasjonarbeidet
Målet med Barentssamarbeidet har hele tiden vært å bryte ned barrierer og bygge bro på tvers av grensene i nord. Samarbeidet ble på mange måter startet som et fredsprosjekt i 1993, etter 45 år med kald krig. At forholdene mellom øst og vest siden da har forholdt seg stabile og gode over grensene i nord, uansett hvilke politiske utfordringer Europa har slitt med, har vist at visjonene fra 1993 har vært en suksess.  

Et annet viktig arbeid for Barentssekretariatet er derfor å synliggjøre barentssamarbeidet og hvilke muligheter det gir for folk som lever i Barentsregionen. Det betyr at sekretariatet skal fremme de gode historiene om prosjektsamarbeidet og vi skal samtidig bidra til å synliggjøre utfordringene. Blant annet leder vi debattserien "Talking Barents" hvor målet er å sette viktige problemstillinger i Barentsregionen på dagsorden. 

Hvert år holder også staben ved sekretariatet foredrag om Barentsamarbeidet i inn og utland. Dersom dere ønsker informasjon om samarbeidet og om utviklingen i regionen, ta kontakt. 


 

Som en oppsummering kan vi si at Barentssekretariatets hovedarbeidsoppgaver er: 

Prosjektfinansiering og prosjektutvikling

  • Fordeler prosjektmidler til norsk-russiske samarbeidsprosjekter på vegne av Utenriksdepartementet.
  • Hovedmålsettingen for prosjektstøtten fra Barentssekretariatet er å styrke det brede folkelige samarbeidet mellom Norge og Russland i nord. 
  • Årlig tildeles det midler til 200 - 300 folk-folk grenseoverskridende samarbeidsprosjekter innenfor et stort spenn av satsingsområder. Mer om vår prosjektfinansiering finner du her.

Kompetansesenter for grenseregionale relasjoner

  • Ressurssenter for norsk-russiske samarbeidsprosjekter.
  • Barentssekretariatet driver utstrakt informasjonsvirksomhet om Barentsregionen og er en toneangivende ekspert på Barentssamarbeidet. 
  • Driver utstrakt kontaktarbeid i regionen for å gjøre mulighetene som finnes innenfor Barentssamarbeidet kjent.
  • Jobber for å synliggjøre den regionale aktiviteten.